Normativa dels cicles formatius

Assistència de l’alumnat

L'assistència de l'alumnat és obligatòria. Una assistència inferior al 80% no justificada impossibilitarà l’avaluació de la unitat formativa corresponent, situació que es reflecteix en l'acta amb l'anotació "NA” (no avaluat/ada) i que implica la pèrdua de convocatòria. Es considerarà com a falta d’assistència qualsevol retard superior als 15 minuts o l’abandonament de l’aula abans de l’hora indicada, i no es permetrà l’accés a les aules en cas de retard.

Es consideren motius justificables d’absència una lesió, una malaltia o un accident de l'alumne o alumna o de familiars, l'atenció a familiars, la maternitat o paternitat, un canvi de condicions en el treball o incorporació a un lloc de treball, i altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari, i cal acreditar-los documentalment al tutor o tutora. 

En cap cas un/a alumne/a tindrà dret a avaluació d’una unitat formativa si no ha assistit a un mínim del 50% de les classes, encara que sigui per causes justificades.

L'alumne o alumna no avaluat per manca d'assistència ha de complir l'assistència mínima el curs següent.

Currículums dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny ordenats per la LOGSE i la LOE

Els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny s'organitzen en cicles formatius. Els cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, agrupats en diferents famílies professionals, inclouen els mòduls que s'imparteixen en el centre educatiu, entre els quals hi ha l'Obra Final o el Projecte Integrat i la Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis o Tallers (FCT). 

El currículum, la durada i l'estructura de cada cicle de formació específica s'estableix en la normativa específica.

La durada dels cicles de 950 hores (com el CFGM de Serigrafia artística) fa possible que els mòduls i la Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers (FCT) es puguin completar en un sol curs acadèmic.

Els cicles de 1.600 hores de durada, com el CFGM d'Assistència al Producte Gràfic Imprès, requereixen que els mòduls i la Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers (FCT) s'hagin de completar, com a mínim, en dos cursos acadèmics.

Els cicles formatius de grau superior tenen una durada de 120 ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits), amb 2.000 hores presencials lectives, per la qual cosa els mòduls i la Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis o Tallers (FCT) com a mínim s'han de completar en dos cursos acadèmics.

La Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis o Tallers (FCT) s'ha de fer prioritàriament en el segon curs, i es pot fer simultàniament amb les hores lectives o de manera intensiva.

Sistema europeu de crèdits ECTS en els cicles formatius de grau superior LOE

El nivell de tècnic o tècnica superior es constitueix en el nivell 1 de l'ensenyament superior en el marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior. Per facilitar el reconeixement de crèdits que s'estableixen entre els títols de tècnic o tècnica superior, els artístics superiors i els ensenyaments de grau universitari (i per promoure la mobilitat d'estudiants i titulats a l'espai europeu de l'ensenyament superior) s'ha incorporat el sistema europeu de reconeixement, transferència i acumulació de crèdits ECTS com a unitat de mesura; així, s'assignen 120 crèdits ECTS als títols professionals de grau superior d'arts plàstiques i disseny, que es distribueixen entre els mòduls professionals que regula el currículum.

Els crèdits ECTS es basen en el treball personal total de l'alumnat: no només en les hores exclusivament lectives presencials que s'imparteixen en el centre educatiu, sinó en totes les que l'alumne o alumna dedica als estudis per superar un mòdul, dins i fora de l'aula. En aquesta unitat de mesura s'integren els ensenyaments (teòrics, teoricopràctics i pràctics) en hores presencials i altres activitats acadèmicament dirigides, com ara són les hores no presencials d'estudi, de treball, i de preparació i realització dels exàmens i proves d'avaluació, que l'alumnat ha de fer per assolir els objectius formatius de cada mòdul.

En els cicles formatius de grau superior el nombre total de crèdits ECTS que s'estableix en el pla d'estudis per a cada curs acadèmic és de 60 ECTS (30 ECTS quadrimestrals o 20 ECTS trimestrals). Aquesta assignació de crèdits, i l'estimació del nombre corresponent d'hores, s'entén referida a un estudiant que cursa estudis a temps complet en un curs acadèmic. 
El nombre d'hores per crèdit dels cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny és de 25 hores.

Mòduls formatius. Definició

El currículum dels cicles formatius s'estructura en mòduls formatius. El concepte de mòdul és equivalent al de matèria teòrica, matèria teoricopràctica o matèria pràctica: 

  • Mòduls formatius que desenvolupen les capacitats artística, tècnica i tecnològica, associades a un perfil professional.
  • Mòduls formatius relacionats amb l'orientació i la inserció laboral, així com el mòdul de Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis i Tallers (FCT).
  • Mòdul d'Obra Final en els cicles formatius de grau mitjà.
  • Mòdul de Projecte Integrat en els cicles formatius de grau superior.
  • La Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis o Tallers (FCT).
  • Unitats formatives. Definició

Els mòduls s'estructuren en unitats formatives de durada variable, és a dir, una agrupació de resultats d'aprenentatge i continguts d'un mòdul relacionada amb unes competències i activitats de treball, amb coherència didàctica per a l'aprenentatge.

Les unitats formatives dels estudis superiors tenen assignats un nombre de crèdits ECTS determinat. A la unitat formativa li correspon un mínim d’1 ECTS i un mínim aproximat de 15 hores lectives.

Avaluació del cicle formatiu

L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat és contínua, i es fa per unitats formatives.

La nota mitjana final del cicle formatiu s'obté quan s'han superat els mòduls impartits al centre educatiu i a la Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis o Tallers (FCT).

Per als cicles LOE (CFGM d'Assistència al Producte Gràfic Imprès i CFGS d'Il·lustració) la mitjana final del cicle consisteix en la mitjana ponderada de les notes mitjanes ponderades dels mòduls que componen el cicle i s'expressa amb tres decimals. En els cicles de grau mitjà la qualificació final es pondera per hores lectives, i en els cicles formatius de grau superior es pondera per crèdits ECTS.

Per als cicles LOGSE (CFGM de Serigrafia artística) La qualificació final del cicle s'expressa amb un sol decimal i és la mitjana aritmètica entre la mitjana de les qualificacions de tots els mòduls que integren el cicle, calculada amb un decimal i la qualificació de l'Obra o el Projecte Final, també expressada amb un decimal.

Per calcular la nota mitjana final no es computa la Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis o Tallers (FCT), atès que la seva qualificació es formula en termes "apte/a" o "no apte/a", ni tampoc els mòduls que hagin estat objecte de convalidació, sense trasllat de qualificació, i/o exempció per la seva correspondència amb la pràctica laboral.

Avaluació del mòdul formatiu

La qualificació d'un mòdul és numèrica, del 0 al 10, sense decimals, i és el resultat de la mitjana ponderada de les unitats formatives que el componen.

En els cicles formatius de grau mitjà LOE, per obtenir la qualificació ponderada d'un mòdul cal multiplicar les hores per la qualificació de cada unitat formativa, i la suma d'aquests productes es divideix pel nombre total d'hores del mòdul.

En els cicles formatius de grau superior LOE, per obtenir la qualificació ponderada d'un mòdul cal multiplicar els crèdits ECTS per la qualificació de cada unitat formativa, i la suma d'aquests productes es divideix pel nombre total de crèdits ECTS del mòdul.

La superació del mòdul s'obté amb l'avaluació positiva de les unitats formatives que el componen. Els mòduls superats acrediten les unitats de competència a les quals s'associen, d'acord amb la relació que s'estableix en el perfil professional del títol.

Avaluació de la unitat formativa

L'avaluació s'ha de fer tenint en compte els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació que s'estableixen en cada unitat formativa.

La qualificació de les unitats formatives és numèrica, entre 0 i 10, amb un decimal. No es pot aplicar cap mesura per modificar una qualificació positiva d'una unitat formativa o mòdul; així, no es poden repetir unitats formatives ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a segones convocatòries de recuperació ni d'altres) per incrementar-ne la qualificació positiva.

Convocatòries per a l'avaluació

Es pot avaluar d'una unitat formativa un alumne o alumna en quatre convocatòries ordinàries com a màxim, excepte en la Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis o Tallers (FCT), en què només es pot avaluar de dues. Amb caràcter excepcional, l'alumne o alumna pot sol·licitar al director o directora del centre una cinquena convocatòria extraordinària per malaltia, discapacitat o altres motius que en condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis. El director o directora del centre ha de resoldre la sol·licitud.

Amb cada matrícula a les unitats formatives, l'alumne o alumna disposa de dues convocatòries; la presentació a la primera és obligatòria i la presentació a la segona és voluntària. Si l'alumne o alumna no s'hi presenta, no es compta a l'efecte del còmput màxim (hi ha de constar "no presentat/ada" (NP).

La primera convocatòria es considera en finalitzar la unitat formativa, a la fi del quadrimestre. La segona convocatòria s’estableix per la primera quinzena de juny.
En el cas del mòdul de l'Obra Final, en els cicles formatius de grau mitjà, i del mòdul de Projecte Integrat, en els cicles formatius de grau superior, la primera convocatòria s’estableix en la darrera setmana de juny, i la segona convocatòria en la primera setmana de setembre. Cal tenir aprovats la resta mòduls.

L'alumne o alumna que ha perdut el dret a l'avaluació contínua per faltes d'assistència (cal com a mínim l'assistència al 80 % de les classes) o que abandona, perd la primera convocatòria i ha de constar com a "no avaluat/ada" (NA). En aquest cas, el centre establirà els requisits perquè l'alumne o alumna pugui optar a la segona convocatòria. El professor o professora del mòdul establirà les estratègies de recuperació, que poden consistir en activitats puntuals o contínues, i els comunicarà a l’alumne/a interessat/da, així com del període i les dates de les revisions de les activitats i l'avaluació corresponent en segona convocatòria.

L'alumne o alumna pot sol·licitar al director o directora del centre la renúncia a la convocatòria de tots o algun dels mòduls que componen el cicle formatiu, i/o de la Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis o Tallers (FCT). La renúncia a la convocatòria es reflecteix als documents d'avaluació amb l'expressió "renúncia" (R). La renúncia afecta els mòduls no finalitzats, i es mantenen les qualificacions de les unitats formatives obtingudes fins al moment de la renúncia.

L’alumne o alumna pot sol·licitar la renúncia de convocatòria d’una unitat formativa dintre del termini establert, abans que hagi transcorregut el 50% del temps destinat a la seva impartició. Solament es pot presentar una sol·licitud de renúncia fora del termini establert per causes de força major degudament justificades i sempre sobre unitats formatives no avaluades.

Per concedir la renúncia són causes suficients, si es justifica documentalment, les que generen una absència prolongada de classe, per exemple una malaltia o un accident de l'alumne o alumna, o d'un familiar, l'atenció a familiars, la maternitat o paternitat, un canvi de condicions en el treball o la incorporació a un lloc de treball, i altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari. El director o directora del centre és qui resol la sol·licitud de renúncia. La renúncia de convocatòria d’una unitat formativa no es computa a l’efecte del còmput màxim de convocatòries.

Avançament de convocatòria per a la finalització del cicle

L’alumne o alumna de segon curs amb unitats formatives o mòduls pendents del curs anterior o repetidor de segon, per finalitzar els estudis el primer quadrimestre, pot sol·licitar al director o directora de l’escola l’avançament de convocatòria durant el primer mes de curs.

Per poder sol·licitar l’avançament de convocatòria s’ha d’estar matriculat de totes les unitats formatives i mòduls necessaris per finalitzar els estudis, incloent-hi la Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis o Tallers, l’Obra Final o el Projecte Integrat. Els mòduls i/o les unitats formatives sobre les quals es demani avançar convocatòria han d'haver estat cursades per l’alumne o alumna el curs anterior i no superades (ja sigui per suspès/esa, no presentat/ada o renúncia de convocatòria).

En cas que es concedeixi a l’alumne o alumna l'avançament de convocatòria, es computa com una convocatòria ordinària de les quatre de què disposa, no hi pot renunciar ni tornar a la convocatòria del calendari inicial.

L’alumne o alumna ha de lliurar en la data assenyalada en la resolució d’avançament de convocatòria del director o directora del centre, les activitats i/o els projectes dels quals el professorat dels mòduls i/o unitats formatives li haurà proporcionat l’enunciat i sobre els quals s’haurà fet el seguiment en tutories individualitzades i modalitat semipresencial.

Promoció de curs

Per passar de curs en un cicle formatiu, l'alumne o alumna ha d'obtenir l'avaluació positiva de les unitats formatives, la càrrega de les quals ha de ser el 75 % del conjunt planificat en el primer curs, com a mínim. En els cicles formatius de grau superior, cal tenir avaluació positiva del 75% dels crèdits ECTS del primer curs.

L'alumne o alumna que supera un nombre d'unitats formatives igual o superior al 75% del conjunt planificat en el primer curs es pot matricular del segon curs i ha de cursar obligatòriament les unitats formatives no superades el primer curs, que es recuperaran de forma no presencial, mitjançant activitats puntuals o contínues definides pels professors de cada mòdul, i que es comunicaran pertinentment als alumnes interessats.

En cas de no superar el 75% necessari, s'ha de matricular de les unitats formatives no superades el primer curs del cicle i, opcionalment, de les unitats formatives del segon curs que no tinguin incompatibilitat horària o curricular significativa, segons el projecte del centre i la disponibilitat de places.

Anul·lació de la matrícula

L'alumne o alumna o, si és menor, el pare, mare o tutor o tutora legal, pot sol·licitar l'anul·lació total de la matrícula, per escrit i per una sola vegada, al director o directora del centre.

L'anul·lació abasta la matrícula de tot el curs i comprèn tots els mòduls/assignatures, la fase de formació pràctica i/o l'Obra Final o Projecte Final o Integrat. En casos excepcionals, el director o directora del centre podrà concedir l'anul·lació de la matrícula només de determinats mòduls.

L'anul·lació de la matrícula es pot sol·licitar en qualsevol moment i sense necessitat de justificar-ne les causes. En cas d’anul·lació,

  • NO es conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent (tot i que compleix els requisits d’accés, per tant pot fer una nova preinscripció)
  • si es torna a matricular es manté qualificació que ha obtingut en els mòduls superats
  • no se li computen les convocatòries no realitzades

En cas que, en anul·lar la matrícula, l’alumne/a hagués iniciat, sense completar-la, la Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis o Tallers (FCT), si es tornés a matricular se li computarien les hores d'aquesta formació ja realitzades.

On som?

C. dels Infants, 2 - 08241 MANRESA
Telèfon: 93 872 63 69
Correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 13h i dimarts de 16 a 20h

Som a les xarxes socials

Segueix-nos per estar al dia de tot el què fem!

Accés d'usuaris registrats