Normativa en cas de vaga

En primer lloc cal fer especial esment que l’alumnat no té dret a vaga. El dret constitucional a la vaga està reconegut per als treballadors (Reial Decret llei 17/1977), però no per als estudiants de cap tipus d’ensenyament.

El marc normatiu del Departament d’Ensenyament no parla mai de “vagues d’alumnes”. El decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, sí parla, però, de la “inassistència col·lectiva a classe”:

“Article 32. Decisions sobre l'assistència a classe

32.1 El consell escolar pot determinar que a partir del tercer curs de l'educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l'alumnat, en relació amb la seva assistència a classe, no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de sanció quan la decisió sigui resultat de l'exercici del dret de reunió, hagi estat prèviament comunicada pel consell de delegats i delegades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels seus pares.

32.2 En els ensenyaments postobligatoris, els reglaments de règim interior han de regular les condicions en què no s'han de considerar falta ni ser objecte de sanció les decisions col·lectives de l'alumnat sobre la seva assistència a classe, quan siguin resultat de l'exercici del dret de reunió i el consell de delegats i delegades ho hagi comunicat prèviament a la direcció del centre.

32.3 Els centres han de garantir el dret de l'alumnat que no desitgi secundar les decisions sobre l'assistència a classe a romandre al centre degudament atès.”

Aquest article està actualment derogat, des del 25/8/2010, pel decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. En concret, l’article 24.2 diu:

“Les normes d'organització i funcionament del centre, a més del que preveu l'apartat e) de l'article 19.1, han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades d'assistència a classe i de puntualitat. Així mateix, poden determinar que, a partir del tercer curs de l'educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l'alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tinguin la consideració de falta. Les mateixes normes han de determinar en quines situacions les mesures correctores s'han d'aplicar directament pel professorat i en quins casos en correspon l'aplicació als òrgans unipersonals de govern del centre, així com el procediment per informar-ne la família i, si és possible i escau, establir, amb aquesta, pautes compartides d'actuació.”

Finalment, l’article 8 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, estableix el següent:

“A fi d’estimular l’exercici efectiu de la participació dels alumnes en els centres educatius i facilitar el seu dret de reunió, els centres educatius han d’establir, en elaborar les seves normes d’organització i funcionament, les condicions en què els seus alumnes poden exercir aquest dret. En els termes que estableixin les administracions educatives, les decisions col·lectives que adoptin els alumnes, a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, respecte a l’assistència a classe no tenen la consideració de faltes de conducta ni són objecte de sanció, quan aquestes hagin estat resultat de l’exercici del dret de reunió i siguin comunicades prèviament a la direcció del centre.”

Així doncs entenem que, tot i no tenir reconegut pròpiament el dret de vaga, l’alumnat sí té el dret a expressar-se, a reunir-se, i a faltar a classe per protestes i reivindicacions justificades, si aquesta falta ha estat fruit del dret de reunió i s’ha comunicat prèviament a la direcció del centre.

Per tant, davant les convocatòries de “vaga” per part de l’alumnat, des del centre s’entendrà l’exercici del dret a la no assistència col·lectiva a classe, tenint en compte les següents consideracions i condicions:

  1. La no assistència a classe ha de ser fruit d’una decisió presa de forma col·lectiva pel conjunt de l’alumnat en reunió o assemblea.

  2. La decisió s’haurà de comunicar per escrit a la direcció del centre al·legant-ne els motius i amb el nom i signatura dels alumnes que la secunden.

  3. S’entendrà sempre que aquestes jornades de protesta són convocades pels alumnes, sense que el personal del centre hi prengui part.

  4. En aquestes jornades l’escola seguirà el seu horari habitual, garantint l’atenció a tot l’alumnat que assisteixi a classe, encara que sigui un nombre reduït.

  5. No es consideraran faltes no justificades les que es produeixin en aquestes ocasions, però es mantindrà el calendari d’activitats de tots els mòduls. Això vol dir que no es repetirà la mateixa classe, i que l’alumne/a que no hi assisteixi serà el/la responsable de recuperar els apunts, temari, exercicis, etc. que s’hi hagin desenvolupat.

  6. El centre vol deixar constància explícita davant les famílies que no es responsabilitza de cap circumstància que pugui afectar algun alumne o alumna, durant aquestes jornades, si no assisteix al centre.

  7. En el cas dels menors d'edat, hauran de portar una autorització signada pel pare/mare/tutor. Si no han portat l'autorització pertinent i no assisteixen a classe, s'avisarà a les famílies. Podeu descarregar un model d'autorització clicant aquí.

  8. Si, en alguna ocasió, el personal docent de l’Escola d’Art convoca o s’adhereix a alguna jornada de vaga, prèviament es comunicarà convenientment aquest fet i es donaran a conèixer els serveis mínims establerts.

On som?

C. dels Infants, 2 - 08241 MANRESA
Telèfon: 93 872 63 69
Correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 13h i dimarts de 16 a 20h

Som a les xarxes socials

Segueix-nos per estar al dia de tot el què fem!

Accés d'usuaris registrats